บริษัท บี วี เค จำกัด เป็นผู้ได้รับสัมปทานอย่างเป็นทางการจาก องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ หรือ ขสมก ให้ดำเนินกิจการให้เช่าพื้นที่โฆษณา ทั้งภายนอกและภายในรถประจำทางแบบธรรมดา โดยมีรถประจำทางที่ใช้ติดตั้งป้ายโฆษณาได้ทั้งหมด มากถึง 1,470 คัน ครอบคลุม 85 สายการเดินรถทั่วทั้งเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล BVK Bus Media ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็น Platform ที่มุ่งเน้นการ Remind หรือเตือนใจกลุ่มเป้าหมายของผลิตภัณฑ์ของลูกค้า โดยลูกค้าใช้งบประมาณในการโฆษณาที่ต่ำมาก เมื่อเทียบกับผลตอบแทนในแง่ของโอกาสทางธุรกิจที่ลูกค้าจะได้รับ ซึ่งนอกจากจะใช้ BVK Bus Media เป็น Platform ในการ Remind ลูกค้าแล้ว ยังสามารถใช้พื้นที่บน Bus Media ในการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์ของลูกค้ากับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจน ซึ่ง Bus Media นี้ เปรียบเสมือนเป็นป้ายมินิบิลบอร์ดเคลื่อนที่ ที่ครอบคลุมพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลทั้งหมด

BVK Bus Adverstising